[తెలుగు అర్థం] “Ship building” Meaning In Telugu [వివరణ]

“Ship building” Meaning In Telugu “Ship building” తెలుగు అనువాదం, అర్థం, నిర్వచనం, వివరణ మరియు సంబంధిత పదాలు మరియు ఫోటో ఉదాహరణలు – మీరు ఇక్కడ చదువుకోవచ్చు. Ship building ♪ : [Ship building] నామవాచకం : noun షిప్ బిల్డింగ్ షిప్ బిల్డింగ్ వివరణ : Explanation తెలుగు నిర్వచనం త్వరలో జోడించబడుతుంది Engineering Interview Questions site Gives Indian Language Dictionaries with meaning, definition, examples, Translation,…

[తెలుగు అర్థం] “Have faith” Meaning In Telugu [వివరణ]

“Have faith” Meaning In Telugu “Have faith” తెలుగు అనువాదం, అర్థం, నిర్వచనం, వివరణ మరియు సంబంధిత పదాలు మరియు ఫోటో ఉదాహరణలు – మీరు ఇక్కడ చదువుకోవచ్చు. Have faith ♪ : [Have faith] పదబంధం : phrasal verberb ఒకరి మంచితనంలో అతిగా నమ్మకంగా ఉండండి వివరణ : Explanation తెలుగు నిర్వచనం త్వరలో జోడించబడుతుంది Engineering Interview Questions site Gives Indian Language Dictionaries with meaning, definition,…

[తెలుగు అర్థం] “Goddamned” Meaning In Telugu [వివరణ]

“Goddamned” Meaning In Telugu “Goddamned” తెలుగు అనువాదం, అర్థం, నిర్వచనం, వివరణ మరియు సంబంధిత పదాలు మరియు ఫోటో ఉదాహరణలు – మీరు ఇక్కడ చదువుకోవచ్చు. Goddamned ♪ : [Goddamned] విశేషణం : adjective వ్యర్థమైంది వివరణ : Explanation తెలుగు నిర్వచనం త్వరలో జోడించబడుతుంది Engineering Interview Questions site Gives Indian Language Dictionaries with meaning, definition, examples, Translation, pronunciation, synonyms, antonyms and relevant words. We…

[తెలుగు అర్థం] “Treasuries” Meaning In Telugu [వివరణ]

“Treasuries” Meaning In Telugu “Treasuries” తెలుగు అనువాదం, అర్థం, నిర్వచనం, వివరణ మరియు సంబంధిత పదాలు మరియు ఫోటో ఉదాహరణలు – మీరు ఇక్కడ చదువుకోవచ్చు. Treasuries ♪ : /ˈtrɛʒ(ə)ri/ నామవాచకం : noun సంపదలు ట్రెజర్ వివరణ : Explanation ఒక రాష్ట్రం, సంస్థ లేదా సమాజం యొక్క నిధులు లేదా ఆదాయం. (కొన్ని దేశాలలో) ప్రభుత్వ వ్యయానికి బడ్జెట్ నిర్ణయించడం మరియు నియంత్రించడం, జాతీయ రుణ నిర్వహణ మరియు ఆర్థిక వ్యవస్థ…

[తెలుగు అర్థం] “Rechecked” Meaning In Telugu [వివరణ]

“Rechecked” Meaning In Telugu “Rechecked” తెలుగు అనువాదం, అర్థం, నిర్వచనం, వివరణ మరియు సంబంధిత పదాలు మరియు ఫోటో ఉదాహరణలు – మీరు ఇక్కడ చదువుకోవచ్చు. Rechecked ♪ : /ˈriːtʃɛk/ క్రియ : verb వివరణ : Explanation మళ్ళీ తనిఖీ చేయండి లేదా ధృవీకరించండి. మళ్ళీ ఏదైనా తనిఖీ చేసే లేదా ధృవీకరించే చర్య. నిర్వచనం అందుబాటులో లేదు. Rechecked ♪ : /ˈriːtʃɛk/ Engineering Interview Questions site Gives Indian…